suugice11234ZO created a new article
1 y - Translate

หน้าต่างกระจกยาว | #หน้าต่างกระจกยาว

หน้าต่างกระจกยาว

หน้าต่างกระจกยาว

หน้าต่างกระจกยาว และ หน้าต่างกระจก มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานอย่างไร